Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Statut

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA O NAZWIE PRZEDSZKOLE LINGWISTYCZNE NR 2 "DOBRY START" MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY UL. DĄBRÓWKI 3/7, 92-413 W ŁODZI  

 

         

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 § 1

1.  Przedszkole Lingwistyczne „Dobry Start” jest Przedszkolem niepublicznym.

2.  Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Lingwistyczne nr 2 „Dobry Start”

Ul. Dąbrówki 3/7

92-413 Łódź

3.  Na pieczęciach może być używany skrót:

Przedszkole Lingwistyczne nr 2

Ul. Dąbrówki 3/7

92-43 Łódź

4.  Siedzibą Przedszkola jest Miasto Łódź. Adres Przedszkola: 92-413 Łódź, ul. Dąbrówki 3/7.

5.  Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna Pani Joanna Bartlewicz zamieszkała w Łodzi przy ul. Obrońców Westerplatte 12a m/12, jest właścicielem   przedszkola.

6.  Dyrektorem ds. pedagogicznych jest nauczyciel mianowany Joanna Bartlewicz..

7.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

8.  Statut określa organizację oraz zasady funkcjonowania Przedszkola Lingwistycznego nr.2 „Dobry Start” w  Łodzi, zwanego dalej Przedszkolem.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania oraz podstawowe zasady funkcjonowania Przedszkola

§ 2

 

1.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz
z aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym z podstawy programowej wychowania przedszkolnego .

2.  Do zadań przedszkola należy w szczególności:

a)  objęcie opieką dzieci, rodziców i opiekunów.

b)  obserwacja bieżącego rozwoju dzieci i dostosowywanie działań edukacyjnych
i wychowawczych do ich możliwości, potrzeb i zainteresowań,

c)  wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka poprzez tworzenie przyjaznego
i bezpiecznego środowiska, w prawidłowo zorganizowanym otoczeniu

d)  kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej,

e)  stwarzanie dzieciom sprzyjających warunków do rozwijania samodzielności, przejawiającej się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatywy, umiejętności radzenia sobie z problemami,

f)  respektowanie podmiotowości i niezależności dziecka poprzez stwarzanie warunków
do swobodnego  działania i realizacji własnych potrzeb,

g)  przygotowanie do życia w grupie poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu wielorakich kontaktów społecznych,

h)  organizowanie otoczenia poprzez doposażenie klas, zakup i przygotowanie pomocy, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,

i)  umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

3.  W Przedszkolu pracuje się w myśl przyjętych zasad

a)  o wyborze miejsca, czasu i przedmiotu pracy decyduje dziecko,

b)  praca podejmowana jest indywidualnie lub w małych zespołach, powstających spontanicznie
z inicjatywy dzieci,

c)  ćwiczenia z  materiałem rozwojowym - podstawowym i uzupełniającym - odbywają się samodzielnie lub podczas lekcji słownych  z nauczycielem,

d)  dziecko zgodnie ze swoimi zainteresowaniami może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczyciela w zakresie: zabaw integracyjnych, ćwiczeń twórczego myślenia, działalności plastycznej, muzycznej i ruchowej.

4.  Przedszkole umożliwia dziecku udział w różnych formach organizacyjnych, np.  uroczystości, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, wycieczki, spotkania z ludźmi reprezentującymi ciekawe zawody i inne, na terenie przedszkola i poza środowiskiem przedszkolnym.

 

§ 3

 

1.  Przedszkole mając na uwadze dobro dziecka organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną.
W tym celu:

a)  prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, diagnozując w ten sposób możliwości
i potrzeby rozwojowe dzieci,

b)  analizuje wyniki obserwacji pedagogicznych i w razie potrzeby, ustala indywidualne plany wspomagania rozwoju dzieci,

c)  współpracuje ze specjalistami (np. psychologiem - logopedą i innymi) w zależności od zdiagnozowanych corocznie potrzeb,

 

§ 4

 

1.  Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzinami dzieci pomagając w ich wychowaniu, diagnozowaniu możliwości i potrzeb rozwojowych oraz przygotowaniu do nauki szkolnej. W tym celu:

a)  organizuje zebrania ogólne i grupowe, konsultacje  indywidualne, „dni” otwarte” i inne w zależności od potrzeb,

b)  umożliwia kontakt ze specjalistami,

c)  zachęca do udziału w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych i zajęciach  otwartych,

d)  systematycznie informuje rodziców o rozwoju dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach.

 

ROZDZIAŁ  III

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

§ 5

 

1.  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć w placówce
oraz w czasie zajęć poza nią.

2.  Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału.

3.  Liczba dzieci przebywających pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.

4.  Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w powierzonym oddziale odpowiada nauczyciel. Aby należycie wywiązać się z tego obowiązku nauczyciel:

a)  przed przystąpieniem do zajęć zobowiązany jest do sprawdzenia miejsca pracy
i usunięcia ewentualnych zagrożeń, bądź zgłoszenia ich dyrektorowi Przedszkola,

b)  w czasie godzin pracy z dziećmi nie może pozostawić dzieci bez opieki (w przypadku wyjątkowej konieczności opuszczenia stanowiska pracy nauczyciel zobowiązany jest zapewnić nadzór osoby do tego upoważnionej),

c)  w czasie zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola, opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i inna osoba dorosła wyznaczona przez dyrektora (jeden opiekun na 15 dzieci),

d)  w czasie zabaw i zajęć w ogrodzie przedszkolnym każdy nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo swojej grupy dzieci.

5.  W przypadku organizowania wycieczek autokarowych lub środkami komunikacji miejskiej, opiece jednej osoby dorosłej podlega 10 dzieci. Przed każdą wycieczką nauczyciel  ma obowiązek:

a)  wpisać się do zeszytu wyjść wraz z podaniem trasy i przewidywanej godziny powrotu –
w przypadku wycieczek po najbliższej okolicy Przedszkola,

b)  wypełnić kartę wycieczki, przedłożyć ją do akceptacji dyrektora, uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w wycieczce - w przypadku dalszych wycieczek.

 

§ 6

 

1.  W Przedszkolu istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci w dowolnie wybranym (przez rodziców) zakładzie ubezpieczeń; koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice.

2.  W przypadku choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia dyrektora Przedszkola; dyrektor powiadamia służbę sanitarno-epidemiologiczną, a na wniosek stacji o zagrożeniu epidemiologicznym powiadamia rodziców wszystkich dzieci.

3.  W przypadku zatajenia przez rodziców informacji o chorobie dziecka lub wadach rozwojowych, dyrektor ma prawo zobowiązać rodziców do przeprowadzenia badań specjalistycznych i przedstawienia zaświadczenia, iż dziecko może uczęszczać do Przedszkola.

4.  W Przedszkolu nie można stosować zabiegów lekarskich bez uprzedniego porozumienia
z rodzicami, z wyjątkiem przypadków ratowania życia.

 

ROZDZIAŁ IV

Zasady przyprowadzania i odbioru dziecka z Przedszkola

§ 7

 

1.  Opiekę nad dzieckiem podczas przyprowadzania i odbierania z Przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub upoważniona przez nich na piśmie osoba dorosła, zapewniająca mu bezpieczeństwo.

2.  Wypełnione według opracowanego wzoru upoważnienie, rodzice (prawni opiekunowie) składają na dany rok szkolny lub na krótszy okres.

3.  Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę, ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.

4.  Osoba upoważniona, w momencie odbioru dziecka, winna posiadać przy sobie dokument tożsamości i okazać go na prośbę nauczyciela.

5.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka wyłącznie w przypadku, gdy ze względu na sposób zachowania się osoby zamierzającej odebrać dziecko jest przekonany, iż ta osoba nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpiecznego powrotu do domu.

6.  W przypadku odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje o tym dyrektora Przedszkola, który podejmuje stosowne działania zmierzające do zapewnienia dziecku dalszej opieki.

7.  Prośba rodzica, dotycząca uniemożliwienia drugiemu z rodziców odbioru dziecka, będzie uwzględniona tylko w przypadku okazania prawomocnego orzeczenia sądu pozbawiającego drugiego rodzica władzy rodzicielskiej, zawieszającego czasowo władzę rodzicielską lub ograniczającego jego władzę w tym zakresie, albo odpowiedniego postanowienia wydanego przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym.

8.  Dziecko należy przyprowadzić do Przedszkola między godziną 7: 00  a  8:30.

9.  Osoba przyprowadzająca dziecko, powinna osobiście zaprowadzić je do nauczyciela oddziału, do którego dziecko uczęszcza.

10.  Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka   pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) przed wejściem do budynku,
w szatni, na placu zabaw lub innym miejscu poza salą przedszkolną.

11.  Ze względu na potrzebę zapewnienia dzieciom właściwej opieki, do Przedszkola uczęszczać powinny tylko dzieci zdrowe. Rodzice (prawni opiekunowie) nie powinni przyprowadzać do Przedszkola dzieci z widocznymi objawami chorób, w tym z objawami przeziębienia.

12.  Ze względów sanitarnych, nie należy wprowadzać na teren Przedszkola zwierząt.

13.  Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są odebrać dzieci z Przedszkola do godziny 17:00.

14.  Po odebraniu dziecka z grupy przedszkolnej za bezpieczeństwo dziecka odpowiada rodzic (prawny opiekun dziecka) lub osoba upoważniona do odbioru.

 

ROZDZIAŁ  V

Organizacja pracy Przedszkola

§ 8

 

1.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz zatwierdzony przez organ prowadzący.

 2.  W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:

a)  czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)  liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)  ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole.

3.  Termin przerwy wakacyjnej Przedszkola ustala organ prowadzący tj. właściciel Przedszkola.

4.  Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący tj. właściciel Przedszkola:

a)  Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w arkuszu 

       organizacji przedszkola w danym roku szkolnym,

b)  czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 

      5 godzin dziennie i trwa od godziny 800  do 1300 .

5.  Przedszkole zapewnia również opiekę i wychowanie poza podstawą programową.

6.  W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z pełnego wyżywienia.

7.  Opłaty za przedszkole oraz żywienie dziecka pokrywają rodzice w kwocie ustalonej przez obie strony w podpisanej umowie.

8.  W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom (opiekunom prawnym) nie przysługuje  zwrot kosztów żywienia oraz czesnego. W przypadku zgłoszonej wcześniej całomiesięcznej nieobecności pobierana jest jedynie opłata za miejsce w wysokości połowy czesnego.

9.  Opłaty wnoszone są z góry za dany miesiąc, do 10-go każdego miesiąca.

10.  Z posiłków w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola:

a)  pracownicy pokrywają koszty wyżywienia w wysokości ustalonej stawki żywieniowej,

 

§ 9

 

1.  Liczba miejsc w Przedszkolu wynosi 60.

2.  W Przedszkolu są 3 oddziały,  w każdym oddziale przebywają dzieci zróżnicowane wiekowo.

3.  Liczba oddziałów w zależności od środowiska i możliwości organizacyjnych Przedszkola może ulec zmianie.

4.  Dla realizacji celów statutowych, Przedszkole posiada:

a.  sale do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,

b.  szatnię dla dzieci,

c.  kuchnię z zapleczem,

d.  pomieszczenie administracyjno- gospodarcze,

e.  pomieszczenie socjalne i sanitarne

f.  ogród wyposażony w sprzęt rekreacyjno-sportowy.

 

§ 10

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci zróżnicowane wiekowo.

2.  Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

§ 11

1.  Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

 § 12

 

1.  Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania wybieranego corocznie przez radę pedagogiczną .

2.  Wyboru programu dokonują nauczyciele poszczególnych oddziałów na posiedzeniu rady pedagogicznej.

3.  Nauczyciela Przedszkola obowiązuje następująca dokumentacja:

a)  dziennik zajęć.

4.  Dokumentacji nie wolno wynosić poza teren Przedszkola.

5.  Sposób dokumentowania pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.

6.  Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

 

§ 13

 

1.  Na wniosek rodziców w Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: umuzykalniające, plastyczne, rewalidacyjne, nauka języka obcego i inne.

2.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a)  dla  dzieci w wieku od 2,5 do 4 lat – około 15 minut,

b)  dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat – około 30 minut.

3.  O rodzaju zajęć dodatkowych i ich częstotliwości decydują rodzice wspólnie z Dyrektorem przedszkola. Zajęcia te finansowane są przez rodziców.

4.  Na życzenie rodziców, w Przedszkolu organizuje się w ramach planu zajęć naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci:

a)  nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy opracowane i zatwierdzone przez  

     właściwe władze kościelne,

b)  Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii – katechetę, wyłącznie na podstawie imiennego,

     pisemnego skierowania wydanego przez właściwe władze kościelne.

 

§ 14

 

 

1.  Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi (przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne
i inne), dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych, uwzględniając także wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.

2.  Przedszkole może współpracować:

a)  z  instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań, mających na celu integrację społeczności lokalnej i promocję placówki,

 b)  z innymi placówkami wychowawczymi, edukacyjnymi,  kulturalno-oświatowymi, jak również instytucjami i organizacjami społecznymi, w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych,

c)  z poradniami specjalistycznymi oferującymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną (wg corocznie ustalanego harmonogramu) w celu świadczenia pomocy dzieciom, wspomaganiu rodzin i nauczycieli w pracy wychowawczej i edukacyjnej na rzecz dzieci.

 

ROZDZIAŁ VI

Kompetencje organów Przedszkola

§ 15

 

1.  Organami przedszkola są:

a)  dyrektor Przedszkola

b)  rada pedagogiczna

 

2.  Kompetencje i zadania dyrektora Przedszkola

 1)  kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)  sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując następujące zadania:

a)  opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej  w terminie do dnia 15  września roku szkolnego, którego dotyczy plan,

b)  w ramach w/w nadzoru:

 • przeprowadza ewaluację wewnętrzną placówki i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Przedszkola,
 • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola,
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego (nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym),

3)  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)  realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

5)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

6)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

7)  dyrektor Przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko w wieku 5 i 6 lat, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,    

8)  dyrektor Przedszkola dopuszcza na wniosek nauczyciela lub nauczycieli program     wychowania w przedszkolu oraz podaje dopuszczony program do publicznej wiadomości (poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej i tablicy dla rodziców) we wrześniu nowego roku szkolnego,

9)  zapewnia bezpieczeństwo wychowankom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole.                                                                                  

10)  gromadzi akta prawne,

11)  przygotowuje arkusze organizacji Przedszkola,

12)  wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

13)  przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady,

14)  przedstawia radzie pedagogicznej przynajmniej 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Przedszkola,

15)  umożliwia i wspomaga nauczycieli w ścieżce awansu zawodowego,

16)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą przedszkola, radą pedagogiczną i rodzicami.

 

ROZDZIAŁ  VII

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola

§ 16

 

1.  Zadania nauczyciela Przedszkola

1)  organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej
w powierzonym oddziale, opartej o znajomość dziecka, jego potrzeb i możliwości rozwojowych oraz o znajomość jego środowiska rodzinnego, zgodnie ze wskazaniami programu wychowania w przedszkolu ,

2)  troska i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

3)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci oraz zaspokajanie potrzeb dzieci uzdolnionych,

4)  wspieranie rozwoju aktywności poznawczej wychowanków, nastawionej na poznawanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

5)  uczenie wzorów i norm postępowania oraz odpowiedzialności za własne zachowanie,

6)  przygotowanie dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej,

7)  współpraca z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

8)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

9)  pogłębianie wiedzy, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie warsztatu pracy,

10)  aktywny udział w radach pedagogicznych, w życiu przedszkola, troska o powierzony sprzęt, materiał rozwojowy i zabawki,

11)  systematyczne prowadzenie dokumentacji oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Zadania pomocy nauczyciela

1)  współpraca z nauczycielem grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci,

2)  wypełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zgodnie
z poleceniami nauczyciela danego oddziału,

3)  utrzymanie ładu, porządku i czystości przydzielonego oddziału,

4)  pełnienie opieki nad dziećmi podczas nieobecności nauczyciela,

6)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, wynikających z działalności Przedszkola.

3. Zadania kucharki

1)  Przygotowanie posiłków zgodnie z wymaganiami

2)  Prowadzenie dokumentacji HACAP

3)  Zamawianie, kwitowanie, pobieranie towarów

4)  Dbałości o naczynia, sprzęt i pomieszczenia kuchenne

5)  Mycie i dezynfekcja naczyń

6)  Utrzymywanie pomieszczeń kuchennych i magazynów w czystości

7)  Wydawanie posiłków

8)  Opracowanie jadłospisu dekadowego z uwzględnieniem norm żywieniowych w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym

 

6.  Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników znajdują się w teczkach akt osobowych.

7.  Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego porządku, przepisów bhp i ppoż., tajemnicy służbowej oraz zasad współżycia społecznego.

 

§ 17

 

1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli związany z:

1)  współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. Współpraca
z rodzicami oparta jest na:

a)  przekazywaniu informacji o przedszkolu rodzicom zapisującym dzieci do Przedszkola, w formie oferty edukacyjnej zamieszczanej na stronie internetowej Przedszkola,

b)  organizowaniu zebrań informacyjnych dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

c)  prawie do uczestnictwa, rodziców z dziećmi przyjętymi do przedszkola na następny rok   

szkolny, w zajęciach w przedszkolu (w czerwcu w godzinach wyznaczonych przez dyrektora),

d)  informowaniu rodziców w formie ustnej i poprzez  wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń,

e)  możliwości pozostawania jednego z rodziców z dzieckiem w Przedszkolu,  w przypadku problemów adaptacyjnych dziecka (zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami),

f)  organizowaniu  zebrań, spotkań i konsultacji z rodzicami w poszczególnych grupach,

g)  przekazywaniu bieżących informacji udzielanych przez nauczycieli, dotyczących dziecka,  jego zachowania i rozwoju,

i)  udziale rodziców i ich rodzin w uroczystościach i imprezach  przedszkolnych oraz wspólnym świętowaniu,

j)  udziale rodziców w konsultacjach i warsztatach ze specjalistami i instruktorami.

2)  planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

a)  wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, mając na uwadze jego predyspozycje   rozwojowe,

b)  rozwijanie kompetencji dziecka w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, stosowanie metod pracy opartych na słowie, działaniu oraz bezpośrednim spostrzeganiu i przeżywaniu  

c)  wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności i tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej działalności,

d)  wdrażanie dzieci do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę  życia,             

e)  tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań, rozwiązywania problemów, zasad bezpieczeństwa,         

f)  prowadzenie edukacji w zakresie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,

g)  wspieranie dziecka w budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, kreowanie otwartości  na potrzeby innych i świata,

h)  rozbudzanie zaciekawienia dziecka otaczającym światem.

 

3)  prowadzeniem przez nauczyciela dokumentacji pedagogicznej:

a)  dziennika zajęć, w którym dokonuje bieżących wpisów codziennej pracy z dziećmi, w tym konkretnych działań dzieci z materiałem rozwojowym podstawowym
i uzupełniającym oraz innych form pracy uwzględnionych w programie wychowania w przedszkolu,

b)  planów pracy wychowawczo-dydaktycznej w formie zadań miesięcznych (plan ma charakter celowy; cele zawarte są w materiale rozwojowym podstawowym i uzupełniającym, realizacja zadań odbywa się w oparciu o działania dzieci z materiałem rozwojowym oraz w oparciu o działania nauczyciela wspierającego dziecko w rozwoju, uwzględniając jego możliwości, zainteresowania i potrzeby),

c)  innej dokumentacji wybranych działań, lub działań wskazanych przez dyrektora.

4)  prowadzeniem i dokumentacją obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:      

 a)  obserwacje pedagogiczne prowadzone są na bieżąco i służą do planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej i dokumentowane są w formie:

      

 • kart diagnozy rozwoju dziecka 5 - 6- letniego,
 • kart obserwacji rozwoju dziecka 2,5 - 4- letniego,
 • kart pracy,
 • wytworów pracy dzieci

 

5)  współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc:

a)  psychologiczno-pedagogiczną, poprzez:

 • konsultacje z psychologiem, pedagogiem,
 • inicjowanie indywidualnych spotkań psychologa i pedagoga  z rodzicami na terenie przedszkola i poradni psychologiczno- pedagogicznej,
 • organizowanie grupowych spotkań z psychologiem, pedagogiem,

b)  logopedyczną w celu wczesnego wykrycia wad wymowy u dzieci:

 • organizowanie konsultacji logopedy z rodzicami, w celu przekazania ćwiczeń do pracy w domu,

c)  zdrowotną, poprzez badania specjalistyczne organizowane na terenie Przedszkola na życzenie rodziców (np.: ortopedyczne, stomatologiczne, okulistyczne i inne).

 

ROZDZIAŁ   VIII

Prawa i obowiązki dziecka

§ 18

1.  Wychowanie w Przedszkolu obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, przy czym właściciel Przedszkola może przyjąć do Przedszkola  dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.  Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

3.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie dłużej, niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

4.  W Przedszkolu przestrzegane są prawa dzieci zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka.

     Dziecko ma prawo do:

a)  akceptacji go takim, jakim jest,

b)  serdecznej miłości i ciepła,

c)  spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

d)  snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,

e)  indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

f)  pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywoływanych przemocą,

g)  aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

h)  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

i)  zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

j)  otoczenia osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których można się zwrócić,

k)  kontaktów z dorosłymi na zasadzie równouprawnienia,

l)  badania i eksperymentowania,

m)  różnorodności doświadczeń,

n)  fantazji, rozwoju talentów, twórczości,

o)  nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

p)  doświadczenia konsekwencji własnego zachowania,

q)  przebywania w ramach swoich zdolności tam, gdzie chce,

r)  do wystroju wnętrz, odpowiadającemu jego możliwościom percepcji i preferencjom,

s)  otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym,

t)  zdrowego żywienia,

u)  jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb,

v)  szczególnej opieki i troski, w tym właściwej opieki prawnej,

w)  ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania ze względu na status prawny, działalność, wyrażane poglądy lub przekonania religijne rodziców, opiekunów prawnych lub członków rodziny.

 

5.  Do obowiązków dziecka uczęszczającego do Przedszkola należy w szczególności:

a)  zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,

b) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz rówieśników

c) informowanie nauczyciela o urazach, powstałych u dziecka podczas pobytu w Przedszkolu,

d) szanowanie dzieci i dorosłych,

e) szanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu i urządzeń w budynku oraz ogrodzie przedszkolnym,

f) szczegółowe obowiązki wynikają z zasad ustalanych corocznie z dziećmi  w poszczególnych grupach.   

 

ROZDZIAŁ   IX

Zasady rekrutacji, przyjmowania i skreślania dziecka z listy wychowanków

§ 19

 

a)  Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się sukcesywnie, również w trakcie roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.

b)  Przyjęcie dziecka do przedszkola w danym roku szkolnym następuje na podstawie umowy cywilno - prawnej o świadczenie przez przedszkole określonych Statutem usług, zawartej pomiędzy przynajmniej z jednym rodzicem, a organem prowadzącym przedszkole, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez obojga rodziców .

c)  Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola w dzienniku zajęć.

d)  Rozwiązanie umowy przez każdą ze stron następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego z wyjątkiem § 20 Statutu.

 

§ 20

 

1.  Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola,w szczególności, gdy:

a)  rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie przestrzegają postanowień Statutu przedszkola,

b)  rodzice/prawni opiekunowie dziecka nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat,

c)  rodzice/prawni opiekunowie dziecka zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,

d)  dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.                                                                                                                                       

2.  Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola doręcza się rodzicom dziecka osobiście, za potwierdzeniem odbioru lub przesyła na adres podany przez nich przez pocztę, za pokwitowaniem odbioru.                                                                                                                                                           3.  W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej 7 dni od terminu ustalonego w niniejszym Statucie dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o wysokości zaległej należności wraz z odsetkami. Nieuiszczenie zaległej należności w ciągu 3 dni stanowić może przesłankę skreślenia dziecka z listy przedszkola.                                                                                                                                                                                                              4.  W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy przedszkola, z dniem doręczenia jej rodzicom dziecka rozwiązaniu ulega umowa, o której mowa w § 19 pkt. 2.                                                                                                                                                                                                                                          5.  Od decyzji dyrektora służy rodzicom dziecka odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.                                                                                                         6.  Organ prowadzący wydaje decyzję w terminie wpłynięcia odwołania. Decyzja jest ostateczna                                                                                                       

 

ROZDZIAŁ   X

Źródła finansowania przedszkola i zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole

§ 21

1.  Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:

a)  dotacji Miasta Łodzi,                                                                                                                                                                                                                                    b)  opłat wnoszonych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola,

2.  Dotacje uzyskane od Miasta Łodzi przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie opieki, wychowania i kształcenia, w tym profilaktyki społecznej i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

 

§ 22

 

1.  Za korzystanie przez dziecko z usług przedszkola rodzice dziecka wnoszą czesne.
2.  Rodzice dziecka wnosić mogą również opłaty za zajęcia dodatkowo płatne.
3.  Czesne składa się z:

a)  opłaty stałej - niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu                                                                                                                      b)  opłaty za wyżywienie - niepodlegającej zwrotowi

4.  Czesne za miesiąc uiszcza się do 5 dnia każdego miesiąca / osobiście lub na konto bankowe/
5.  Nieuiszczenie opłaty w terminie nakłada na rodzica obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia i skutkować będzie wypisaniem dziecka z przedszkola zgodnie z § 20.

 

 

ROZDZIAŁ   XI

Postanowienia końcowe

§ 23

1.  Każdorazowo zmiany w Statucie dokonuje organ prowadzący.
2.  Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)  umieszczenie Statutu na stronie internetowej przedszkola,
3.  Statut wchodzi w życie z dniem 20.03.2018r.

 

Właściciel Przedszkola Lingwistycznego nr 2 „Dobry Start”

mgr Joanna Bartlewicz